© 2010 Detonator

Kontakt InnlandSpillene
stacks_image_C238948B-BC39-44CD-9E76-4B5445AE1471
stacks_image_FA2E8A5A-18BD-4B96-B52C-C0F5122CB59B
stacks_image_0ACF5A6D-FE8C-41DC-A41B-A16525905C14
stacks_image_D5FDAE04-8A66-4800-8692-9AB7A3E7EB6A
stacks_image_6E5AE300-D083-49E0-8B59-4D087C3F051E
stacks_image_549B0C35-DD74-4944-8F6F-A4452B0A664D
Vedtekter for InnlandSpillene
Vedtatt av stiftelsesmøtet 09.01.2009

§ 1 Formål

InnlandSpillene skal fremme scenekunstsamarbeid i Innlandet gjennom å tilrettelegge for scenekunstproduksjoner på kryss av kommune - og fylkesgrensene i Hedmark og Oppland. Videre skal InnlandSpillene legge til rette for kultursamarbeid mellom amatører og profesjonelle i alle aldre. Gjennom dette arbeidet skal InnlandSpillene stimulere til økt sceneaktivitet og økt interesse for lokal og regional scenekunst.  

§ 2 Organisatorisk tilknytning

InnlandSpillene er en frittstående interesseorganisasjon som vil samarbeide både med amatørorganisasjonene og de profesjonelle scenekunstorganisasjonene.  

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i InnlandSpillene er åpent for alle. 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i InnlandSpillene.  

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales etter fakturering.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.   

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er InnlandSpillenes høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.   
 
§ 8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:  1. Behandle InnlandSpillenes årsmelding  2. Behandle InnlandSpillenes regnskap i revidert stand  3. Behandle innkomne forslag  4. Fastsette kontingenten  5. Vedta InnlandSpillenes budsjett  6. Vedta kunstnerisk plan
7. Velge:    a. styremedlem(mer)    b. valgkomite  

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.  

§ 10 Styret

InnlandSpillenes ledes av et styre bestående av en leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med InnlandSpillenes økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser  4. Representere InnlandSpillenes utad
Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.   

§ 11 Grupper/avdelinger

InnlandSpillenes kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. InnlandSpillenes styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele InnlandSpillenes, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere InnlandSpillene utad uten styrets godkjennelse.   

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.   

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av InnlandSpillene kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Ved oppløsning av InnlandSpillene skal en eventuell pengebeholdning/verdier doneres til et lokalt eller regionalt scenekulturformål som det avsluttende styret kan enes om.